“Iedere keer dat we een aankoop doen, stemmen we een beetje voor de wereld waarin we willen leven”

For english, check it out down below🌸

In 2018 organiseerden wij onze allereerste Titty Talk: een first date met 40 feministen. Een inspirerende ontmoeting tussen activisten, feministische organisaties, kunstenaars en journalisten. Allemaal proberen ze op hun eigen manier een positieve verandering teweeg te brengen. Alleen wie zijn die feministen nou eigenlijk en waar staan ze voor? Wij stellen je ze voor in onze reeks: De feministische beldate! Deze keer spreken we met Iris Skrami,
oprichter van Renoon, de app die hard op weg is om het referentiepunt te worden voor duurzame kleding.

Hoe ben je Renoon gestart, en wat was de motivatie erachter?
“Ik heb altijd al een passie gehad voor duurzaamheid. Eerst begon ik meer te letten op wat ik at en consumeerde. Later viel het me op dat de mode industrie één van de meest destructieve industrieën is op dit moment. We zijn kleding als wegwerpbaar gaan zien, we kopen het snel en gooien het net zo snel weer weg. Ik wilde meer bewuste en duurzame keuzes maken in de dingen die ik koop – en daar werd ik helemaal gek van. Het kostte me veel moeite om duurzame kleding te vinden. Als het aankomt op duurzaamheid zijn er misschien twee merken die te binnen schieten, maar je kunt niet altijd alles van hetzelfde merk dragen. Dat was in ieder geval niets voor mij. Er gebeuren tegelijkertijd al geweldige dingen, er zijn zoveel spullen om ons heen die we kunnen hergebruiken en nieuwe innovaties die experimenteren met verschillende materialen en overblijfselen. En daar wilde ik ook bij betrokken zijn. Met Renoon dacht ik – ik ga het gewoon doen.

Ik had geen ervaring in ondernemen, maar toch wilde ik er voor gaan. Het idee van Renoon begon als een soort Topshop voor duurzaamheid. Een belangrijk aspect is technologie, wij doen namelijk het onderzoek en de analyses voor je. Daarnaast is er ook het community aspect, want uiteindelijk zorgen we samen voor verandering, en dat maakt het leuk. Met Renoon zie je verschillende merken en plekken waar je kledingstukken kunt kopen, variërend van vintage winkels tot plekken waar je kleding kunt huren. Met ons platform kun je je garderobe helemaal opnieuw opbouwen.”

Je hoort vaak dat mensen iets willen bijdragen, maar niet weten hoe.
Hoe is je
platform tot nu toe ontvangen?
“In het begin kwamen er voornamelijk mensen die al een bepaalde feeling hadden met duurzaamheid.Soms vergeten we dat we tegen onze eigen normen en waarden ingaan wanneer we iets kopen, bijvoorbeeld omdat je niet weet wie het item heeft gemaakt. We zagen dat men zich dit steeds meer realiseerde.

We proberen ook om ons platform positief en niet-oordelend te houden. Duurzaamheid draait om het maken van bewuste keuzes en plezier hebben in jezelf uitdrukken met kleding, terwijl je tegelijkertijd het beste probeert te doen. Zo hebben we ook onze technologie ontwikkeld – wij zijn het eerste platform dat analyses doet die niet alleen voor merken zijn. Daarin hebben we strikte richtlijnen. Op ons platform kun je keuzes maken gebaseerd op je waarden, want die zijn voor iedereen verschillend. Het is voor ons geweldig om te zien hoe de community groeit. Wij zijn heel blij, want de intentie was om iedereen te empoweren en dat door te zetten, en dat lijkt te werken”.

Waarin zie jij de connectie tussen duurzaamheid en feminisme?
“Ik denk dat ze heel erg aan elkaar verbonden zijn. We leven in een maatschappij waar de gender gap een belangrijk onderwerp is om aan het licht te brengen. Ik spreek ook als een female founder, meestal ben ik de enige vrouw aan tafel. Degenen die onze kleding maken zijn meestal vrouwen. En dat is in dit geval nog steeds een probleem. Soms is dat feministische t-shirt dat we dragen eigenlijk het tegenovergestelde – misschien is het gemaakt op een plek waar we een vrouw niet zouden willen laten werken. Dus ik denk dat dit zeker ook een feministische zaak is. En het gaat over empoweren van vrouwen die merken creëren en ze steunen door bij hen te kopen. Je investeert niet alleen je geld in jezelf, maar ook in een andere vrouw. Er is ook onderzoek geweest dat in de meeste gevallen wanneer er een vrouw betrokken is, er een diepere zorg is voor duurzaamheid in het algemeen. Voor vrouwen is er nog steeds een hoop plek om in te nemen in de industrie. En als consument in dit geval kunnen we dat supporten.”

Wat is je persoonlijke visie op feminisme vandaag de dag?
“Dat hangt er vanaf. Met Renoon bouwen we meer aan een tech-bedrijf, Ik kijk veel naar andere vrouwen die soortgelijke dingen doen, en er zijn zeker significant minder vrouwen die dat doen. Over het algemeen weet ik dat ten minste 90% van de mensen die kleding maken vrouwen zijn, dus dat gaat niet alleen over waar we gerepresenteerd zijn, maar ook hoe. Ik denk dat er in het verleden maar één stoel aan tafel was en dat de vorige generatie vrouwen het gevoel had dat ze met elkaar in competitie moesten; nu zijn er echter dingen veranderd. We helpen elkaar wel; Ikzelf besteed veel aandacht op mijn socials om het succes van andere vrouwen te posten (en ik maak deel uit van Female Founders Global – een netwerk voor vrouwen die tech startups bouwen), maar er moet nog veel worden gedaan. Uiteindelijk kunnen we zelf de wereld creëren waarin we willen leven.”

Is het helpen en ondersteunen van elkaar de oplossing om het in de toekomst beter te doen?
“Ja, dat denk ik wel. Het betekent niet dat iedere keer dat je iets koopt dat de focus moet zijn, want er kunnen meerdere focuspunten zijn. Maar ik denk dat het supporten van andere vrouwen een goede manier is om dat te doen. Ik zie vaak dat vrouwen een hogere sensitiviteit hebben wat betreft duurzaamheid. Elkaar helpen en samenwerken zijn super belangrijk. En als individu het supporten van merken die zijn neergezet door andere vrouwen. Wij hebben bijvoorbeeld in onze app de tag ‘women empowerment’ gemaakt, dat betekent dat 95% van de tijd het merk is gemaakt door een vrouw. Je kunt daarin bijvoorbeeld meer informatie lezen over de vrouw die het heeft opgezet”.

Wat zijn je dromen en je hoop voor de toekomst?
“Met Renoon hopen we echt een platform te creëren waarmee we trouw kunnen blijven aan onze waarden terwijl we groeien en ons geld investeren. Iedere keer dat we een aankoop doen, stemmen we een beetje voor de wereld waarin we willen leven. He meer we dingen kopen waar we niet in geloven, des te meer ze blijven bestaan. Hoe meer we bewust beslissen ‘Ik wil in een wereld waar gendergelijkheid bestaat, waar vrouwen gedijen en mogelijkheden hebben’, des te beter we worden. En natuurlijk hoop ik dat we met Renoon een platform bieden voor community, andere mensen en andere merken en nog meer gesupport worden. Daarvoor zijn we hier.”

Wil je meer weten over Iris? Volg haar op Instagram en check Renoon!

 

 

 

‘Every time that we invest our money in something, we are voting a little bit for the world that we want to live in’

In 2018 we organized our very first Titty Talk: a first date with 40 feminists. An
inspiring meeting between activists, feminist organizations, artists and journalists. They all try to make positive changes in their own way. But who are these feminists actually and what do they stand for? We introduce them to you in our series: The Feminist Call Date! This time we speak with Iris Skrami, founder of Renoon, the app that is quickly becoming the reference point for sustainable clothes.

What was the reason behind creating Renoon?
“I’ve always been very passionate about sustainability. I started by really looking into my diet and what I was consuming. Later on I realized that fashion is one of the most destructive industries at the moment. As people we started to treat clothes as disposable. I wanted to make more conscious and sustainable choices in the things that I buy – and that just drove me crazy. I had a hard time finding sustainable clothes. But there’s a lot of stuff around us that we can reuse and I wanted to be involved in that.”

What are you hoping to achieve?
“The idea started out as a Topshop for sustainability. One important aspect is technology, because we do the research and analysis for you. And there’s also a community aspect, because in the end we make the change together – and that’s what makes it fun. With Renoon you can see different brands and places where you can buy pieces, varying from stores that sell vintage to rentals.”

You often hear that people want to contribute but don’t know where to start.
How has
Renoon been received?
“At the beginning we had a lot of users who already had a feeling for sustainability. Sometimes we forget that we’re actually going against our own values when buying something, because you don’t know who made the item for instance. And we saw that people started realizing this more and more.

We also try to make our platform very positive and non-judgmental. Sustainability is about making conscious choices and enjoying expressing yourself in clothes, while at the same time doing that in the best way possible. That’s also how we’ve developed all of our technology – we are the first platform to do the analyses not only for brands. We have very strict guidelines in that sense. At our platform you can decide based on your values, because everyone’s values are different. For us it’s great to see how the community is growing.”

How do you think sustainability and feminism are connected?
“I think they are very connected. The people that make our clothes are mostly women. I think in this case that’s still an issue. Sometimes that feminist t-shirt that we wear is actually doing the opposite. Maybe it’s been made in a working place where we wouldn’t want a woman to be working in.

It’s also about empowering women that create brands and supporting them by buying from them. You’re not only investing your money in something for yourself, but also in another woman. There has also been research that most of the time when there is a woman involved, there is a deeper care for sustainability. As women, there’s still a lot of space that we can take up in the industry. And as a consumer, we can support that.”

What is your personal vision on feminism today?
“It depends. With Renoon we are building more of a tech-company, I look a lot into other women that create startups and similar things, and there’s definitely significantly less women who do that. So it’s not only about where we are represented – but also how we are represented. I think that in the past there was only one seat at the table and that the previous generation of women felt like they needed to compete with each other; however, now things have changed. We do help each other out; I myself dedicate a lot on my socials at reposting other women’s succes (and I am part of Female Founders Global – a network for other women building tech startups), but there is still a lot to be done. In the end, we ourselves can create the world that we want to live in.”

Is helping and supporting each other the way to do better in the future?
“Yes, I think so. That doesn’t mean that every time you buy something that needs to be the focus. But I think supporting another woman is a really great way to do it. Collaboration and helping each other are very important. For example, in our app we have made the tag ‘women empowerment’, in that 95 percent of the time it means the brand is created by a woman.”

What are your hopes for the future?
“With Renoon we definitely hope to create a platform that allows us to stay true to our values when we grow and invest our money. Every time that we invest our money in something, we are voting a little bit for the world that we want to. The more we buy things that we don’t believe in, the more they are going to exist. The more we consciously decide ‘I want to live in a world where there’s gender equality, where women thrive and have possibilities’, the better we get.”

Want to know more about Iris Skrami? Follow her on Instagram and make sure to follow Renoon!

Gerelateerd

TJA, ik ben een sucker voor een uitdaging

Dit jaar word ik 39 en dit jaar vecht ik voor het eerst van m’n leven een wedstrijd. Ik ga de ring in voor een bokspartij. Een heuse wedstrijd, met echte klappen. Iets dat ik vóór mijn 40e gedaan wil hebben. Voor Tittymag ga ik je maandelijks meenemen in het proces

Lees meer »

Hoe verras jij jezelf?

Hoe vaak kijk jij omhoog?Sta je wel eens stil, wanneer je naar huis fietst?Weet jij de betekenis achter dan ene beeld op die rotonde? Vragen, waar je wellicht ‘nee” op kan antwoorden.En is dat erg? Nee. zeker niet,maar wel zonde. Want kunst is overal om ons heen. Het ligt gewoon voor

Lees meer »

Arty Beldate met schrijver Sanne van Rij!

In 2018 organiseerden wij onze allereerste Titty Talk: een first date met 40 feministen. Een inspirerende ontmoeting tussen activisten, feministische organisaties, kunstenaars en journalisten. Allemaal proberen ze op hun eigen manier een verandering teweeg te brengen. Wij stellen je ze voor in onze reeks: De Arty Beldate! Dit keer spreken wij:  Sanne van Rij,

Lees meer »

“Dit boek over kunst is geen glossy!”

Tittymag- oprichter Cathelijne Blok schreef een boek over kunst, maar deze keer een boek zonder plaatjes. NRC schreef een achtergrondartikel over Blok’s nieuwe boek, Maar is het Kunst? https://www.nrc.nl/nieuws/2024/01/23/dit-boek-over-kunst-is-geen-glossy-de-werken-zijn-gereduceerd-tot-pixels-a4187854

Lees meer »

Scroll #8: Wie is Diana Scherer?

De dagen zijn niet alleen voor uren scrollend door Tinder in bed, maar ook voor een goede dosis scrollen aan kunst. Zo lichten we speciaal voor jou iedere week een kunstenaar uit. Deze Scroll staat een kunstenaar centraal, die tovert met de grenzen van de natuur, met magische grasmatten tot gevolg. Kunstenaar : Diana Scherer (1971- ) Kunst gemaakt van haverwortels. Iets waar

Lees meer »

Al het nieuwe boek, Maar is het kunst?, gespot?

Van fotografie, digitale kunst tot performance, ga mee op een magische kunstreis in het nieuwe boek van Cathelijne Blok.  Over de verbanden tussen Botticelli’s Venus en Carlijn Jacobs’ foto van Beyoncé op een paard. Over beroemde beelden als Leibovitz’ foto van de zwangere Demi Moore, maar ook minder bekende maar boeiende werken.

Lees meer »

KUNSTTIPS! Januari

Welk museum moet je opslaan? Welke kunstpodcast is hot? Hoe heet die ene tentoonstelling ook alweer? Het overzicht van alle arty kunst to do’s is soms helemaal kwijt! Maar don’t worry!  Want wij zetten iedere maand de kunst- moetjes voor je op een rijtje. Genoeg om je mee te vermaken.

Lees meer »

Luister hier Kunsstof terug!

Op 11 januari was oprichter Cathelijne Blok te gast in het Radio1- programma, Kunsttof! Ze vertelt in deze uitzending over het platform The Tittymag, de functie van kunst en haar nieuwe boek ‘Maar is het kunst?’. In het boek neemt ze de lezer mee op kunstreis! Van Botticelli’s wereldberoemde ‘Venus’

Lees meer »

The Titty Platform

Currently by invitation only. Still think you're the right fit?